ไม่มีรายละเอียด
SELECT zk_instrument_product.tpc_id, zk_instrument_product.tpc_title, zk_instrument_product.tpc_price, zk_instrument_product.tpc_price_detail, zk_instrument_product.tpc_cr_uid, zk_instrument_product.tpc_firstimage, zk_instrument_product.tpc_firsthumbimage, zk_instrument_product.tpc_has_image, zk_instrument_product.tpc_province, zk_instrument_product.tpc_count_view, zk_instrument_product.tpc_name FROM zk_instrument_product WHERE zk_instrument_product.tpc_category_id = AND zk_instrument_product.tpc_subcategory_id = AND zk_instrument_product.tpc_type_id != 3 AND zk_instrument_product.tpc_cr_uid != 2 AND zk_instrument_product.tpc_id != 9257 ORDER BY RAND() LIMIT 5


SELECT zk_instrument_product.tpc_id, zk_instrument_product.tpc_title, zk_instrument_product.tpc_price, zk_instrument_product.tpc_price_detail, zk_instrument_product.tpc_cr_uid, zk_instrument_product.tpc_firstimage, zk_instrument_product.tpc_firsthumbimage, zk_instrument_product.tpc_has_image, zk_instrument_product.tpc_province FROM zk_instrument_product WHERE zk_instrument_product.tpc_category_id = AND zk_instrument_product.tpc_subcategory_id = AND zk_instrument_product.tpc_type_id != 3 AND zk_instrument_product.tpc_cr_uid = 2 AND zk_instrument_product.tpc_id != 9257 ORDER BY RAND() LIMIT 2

สิ้นค้าอื่นๆ